Statut Miasta Helu

Statut Miasta Helu

STATUT MIASTA HELU

Został uchwalony Uchwałą Rady Miasta Helu Nr XXIV/175/05 z dnia 24 lutego 2005 roku.

Poniżej przedstawiamy Państwu:

– Rozdziały Statutu Miasta Helu.
– Uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Helu.
– Statut Miasta Helu.

Statut Miasta Helu:

Rozdział 1- Postanowienia ogólne
Rozdział 2 – Rada Miasta, Sesje Rady, Obrady, Uchwały, Tryb głosowania, Budżet i absolutorium
Rozdział 3 – Komisje Rady, Komisja Rewizyjna,
Rozdział 4- Radni
Rozdział 5 – Klub Radnych
Rozdział 6 – Pracownicy samorządowi
Rozdział 7 – Zasady dostępu i korzystania obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza
Rozdział 8 – Regulamin przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Helu”
Rozdział 9 – Regulamin nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta Helu”
Rozdział 10 – Postanowienia końcowe

Załącznik nr 1 – Herb Miasta Helu
Załącznik nr 2 – Flaga Miasta Helu
Załącznik nr 3 – Medal „Honorowy Obywatel Miasta Helu”
Załącznik nr 4 – Pamiątkowa miniaturka medalu „Honorowy Obywatel Miasta Helu”
Załącznik nr 5 – Medal „Zasłużony dla Miasta Helu”
Załącznik nr 6 – Pamiątkowa miniaturka medalu „Zasłużony Obywatel Miasta Helu”

UCHWAŁA Nr XXIV/175/05
Rady Miasta Helu z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Helu (Gdańsk, dnia 9 sierpnia 2005 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz § 13 ust. 1 pkt 1 Statutu Miasta Helu (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2000 r. Nr 100, poz. 657) Rada Miasta Helu postanawia, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Miasta Helu stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Helu.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/142/96 Rady Miejskiej w Helu z dnia 30 września 1996 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał Rady Miasta Helu: Nr XVII/139/2000 z dnia 29 marca 2000 r., Nr XXXII/221/2001 z dnia 25 kwietnia 2001 r., Nr XXXV/237/2001 z dnia 29 sierpnia 2001 r., Nr XXXIX/279/2002 z 30 stycznia 2002 r. i Nr VII/51/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

STATUT MIASTA HELU

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Użyte w Statucie Miasta Helu sformułowania oznaczają:
1) Miasto lub Gmina – Gminę Hel o statusie miasta,
2) Organy Miasta – Radę Miasta Helu i Burmistrza Helu,
3) Rada – Radę Miasta Helu,
4) Przewodniczący – Przewodniczącego Rady Miasta Helu,
5) Radny – Członka Rady Miasta Helu,
6) Burmistrz – Burmistrza Helu,
7) Urząd – Urząd Miasta Helu,
8) Statut – Statut Miasta Helu,
9) Ustawa – Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 2. 1. Miasto położone jest w województwie pomorskim, w powiecie puckim i obejmuje obszar 2127 ha.
2. Granice Miasta określone są na mapie w skali 1:25000 przechowywanej w Urzędzie.
3. Siedzibą Organów Miasta jest miasto Hel.

§ 3. 1. Herbem Miasta jest wizerunek żółtego klucza i dwóch żółtych gwiazd na niebieskim tle.
Wzór herbu określa załącznik nr 1*.
2. Barwy Miasta stanowi flaga, której wzór określa załącznik nr 2*.
3. Rada może ustanowić logo Miasta.
4. Wzory emblematów Miasta mogą być używane w każdym miejscu i okolicznościach pod warunkiem zapewnienia im należytego szacunku.
5. Święto Miasta ustanawia się na dzień 29 czerwca, w święto patrona rybaków.

Rozdział 2
Rada Miasta

§ 4. Do wewnętrznych organów Rady należą:
1) Przewodniczący,
2) I i II wiceprzewodniczący,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje stałe,
5) doraźne komisje do określonych zadań.

Sesje Rady

§ 5. 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza wykonującego jej uchwały.
2. Burmistrz i komisje Rady działają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.
3. Rada działa zgodnie z rocznym planem pracy, uchwalonym:
1) w pierwszym roku kadencji – w ciągu trzech miesięcy od jej rozpoczęcia,
2) w latach następnych – na ostatniej sesji w roku poprzedzającym rok objęty planem.
4. Rada może na bieżąco dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.
5. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych gmin i radami powiatów, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
6. Wspólną sesję organizują przewodniczący rad zainteresowanych gmin i powiatów.
7. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub wiceprzewodniczący zainteresowanych rad gmin i powiatów.
8. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane gminy i powiaty, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
9. Przebieg wspólnych obrad może być określony regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

§ 6. 1. Rada działa na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Rada stanowi prawo w formie uchwał oraz wyraża swe opinie, w szczególności w formie deklaracji, oświadczeń i apeli.
3. Uchwały Rady oraz deklaracje, oświadczenia i apele zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym chyba, że ustawy stanowią inaczej.

§ 7. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący lub jeden z wiceprzewodniczących.
2. Wybór Przewodniczącego następuje na pierwszej sesji po wyborze Rady nowej kadencji, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
3. Wybór I i II wiceprzewodniczących następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

§ 8. 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju chyba, że przepisy stanowią inaczej.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,
2) przygotowanie porządku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród nowo wybranych Radnych.
3. Porządek obrad, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, powinien obejmować:
1) złożenie ślubowania przez Radnych,
2) wybór Przewodniczącego,
3) sprawozdanie dotychczasowego Burmistrza o stanie Miasta,
4) złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza.
4. W przypadku, gdy przewodniczący Rady poprzedniej kadencji nie może wykonać czynności określonych w ust. 1 i 2, wykonuje je najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący Rady poprzedniej kadencji.

§ 9. 1. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad.
2. Przewodniczący zwołuje sesje Rady zgodnie z rocznym planem pracy albo z własnej inicjatywy w miarę potrzeby, bądź na wniosek Burmistrza lub 1 ustawowego składu Rady w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Do wniosku winien być dołączony porządek obrad oraz projekty uchwał.
3. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1 wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i nie wyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący.

§ 10. 1. Odwołanie Przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady. Wniosek ten może być głosowany na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odwołanie następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
2. Wybór Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego winien nastąpić na sesji, na której nastąpiło odwołanie lub na sesji następnej.
3. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub wiceprzewodniczących Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jej złożenia.
4. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 2, w ciągu 1 miesiąca od dnia jej złożenia przez Przewodniczącego lub wiceprzewodniczących jest równoznaczne z przyjęciem przez Radę rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być ona podjęta.
5. Wybór Przewodniczącego lub wiceprzewodniczących winien nastąpić na sesji, na której rezygnacja została przyjęta lub na najbliższej sesji następującej po terminie, o którym mowa w ust. 4.

§ 11. 1. Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz.
2. Przewodniczący, może upoważnić innego Radnego do reprezentowania Rady na zewnątrz.
3. Przewodniczący może przekazać prowadzenie części obrad sesji jednemu z wiceprzewodniczących.
4. Przewodniczący, podczas sesji oraz reprezentowania Rady na uroczystościach zwłaszcza odbywających się w pomieszczeniach zamknietych, wystepuje z zawieszonym na szyi łańcuchem z herbem miasta.

§ 12. Do obowiązków I wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego, a także w przypadku konieczności podjęcia przez Radę niezwłocznych działań pod nieobecność Przewodniczącego lub wynikającego z innych przyczyn braku możliwości działania Przewodniczącego.

§ 13. W razie wakatu lub nieobecności Przewodniczącego oraz I wiceprzewodniczącego Rady do II wiceprzewodniczącego stosuje się odpowiednio § 12.

§ 14. 1. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady koordynują prace komisji.
2. Podziału zadań, o których mowa w ust. 1, dokonuje Przewodniczący.

§ 15. Rzecznikiem prasowym Rady jest Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona.

§ 16. 1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w Ustawie oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje-zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
3) oświadczenia-zawierające stanowisko w określonej sprawie,
4) apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania.
3. Do postanowień proceduralnych, deklaracji, oświadczeń i apeli nie ma zastosowania tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

§ 17. 1. Sesje przewidziane w planie pracy Rady są sesjami zwyczajnymi.
2. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nieprzewidziane w planie, ale zwołane w trybie przewidzianym w § 18 ust. 3.

§ 18. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący wspólnie z wiceprzewodniczącymi Rady poprzez:
1) ustalenie czasu i miejsca posiedzenia,
2) ustalenie porządku obrad,
3) dostarczenie Radnym materiałów dotyczących planowanych do rozpatrzenia spraw, w tym projektów uchwał i sprawozdania.
2. Materiały dotyczące planowanych do rozpatrzenia na sesji spraw, w tym projekty uchwał i sprawozdania, Burmistrz dostarcza Przewodniczącemu na co najmniej 10 dni przed dniem rozpoczęcia obrad.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad sesyjnych powiadamia się Radnych na co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia obrad.
4. W zawiadomieniu o sesji należy podać porządek obrad oraz załączyć projekty uchwał i pozostałe materiały związane z obradami.
5. Zawiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się Radnym na co najmniej 14 dni przed sesją.
6. O sposobie dostarczania Radnym materiałów na sesję decyduje Burmistrz.
7. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 3 i 5, Rada może podjąć decyzję o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez Radnego po otwarciu sesji.
8. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicach informacyjnych na terenie Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
9. Do określonych w ust. 2,3 i 5 liczby dni nie wlicza się dnia dostarczenia materiałów i dnia rozpoczęcia sesji.

§ 19. 1. Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady lub Burmistrza, Przewodniczący zobowiązany jest zwołać nadzwyczajną sesję w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad wraz z projektami uchwał sesji nadzwyczajnej powiadamia się Radnych na co najmniej 3 dni przed terminem obrad.

§ 20. 1. W sesjach Rady zobowiązani są uczestniczyć Burmistrz, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady oraz radca prawny Urzędu.
2. W sesjach Rady mogą uczestniczyć: zastępca Burmistrza, skarbnik miasta, sekretarz miasta oraz zaproszeni goście.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad sesyjnych zawiadamia się osoby wymienione w ust. 1 i 2 na zasadach ustalonych w § 18 ust. 3 i 5 oraz § 19 ust. 2.

§ 21. Burmistrz jest zobowiązany udzielić Radzie wszelkiej pomocy organizacyjnej i technicznej w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu sesji.

Obrady

§ 22. 1. Sesje Rady są jawne.
2. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone miejsca.
3. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

§ 23. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. Na wniosek przewodniczącego obrad bądź Radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
2. Przerwanie sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 może nastąpić z uwagi na niemożność wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
3. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska Radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokóle.

§ 24. 1. Rada może rozpocząć sesje tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
2. Przewodniczący nie przerywa obrad, gdy liczba Radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia spadnie poniżej połowy ustawowego składu Rady. Nie można jednak wówczas podejmować uchwał.

§ 25. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły „Otwieram…. (kolejną) sesję Rady Miasta Helu w dniu…”.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

§ 26. 1. Po otwarciu sesji Przewodniczący przedstawia Radzie porządek obrad.
2. Na wniosek Radnego lub Burmistrza, Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad sesji bezwzględną większością głosów swojego ustawowego składu.
3. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w § 19 (sesja nadzwyczajna) dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy zwołania sesji.
4. Na wniosek Burmistrza Przewodniczący jest zobowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.

§ 27. Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisji Rady i Radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami,
2) interpelacje i pytania w sprawach bieżących,
3) rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska,
4) odpowiedzi na pytania w sprawach bieżących,
5) sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady,
6) sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym,
7) wnioski i informacje,
8) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

§ 28. 1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 27 pkt 5, składa Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona.
2. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisję.

§ 29. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących są składane przez Radnych i adresowane do Burmistrza.

§ 30. 1. Interpelacje dotyczą spraw o zasadniczym charakterze dla miejskiej wspólnoty i aktualnych problemach Miasta.
2. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niego pytania.
3. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelacje Burmistrzowi.
4. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej w terminie 14 dni – na ręce Przewodniczącego i Radnego składającego interpelację. Odpowiedzi udziela Burmistrz.
5. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, Radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.
6. Przewodniczący informuje Radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie, na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.
7. Interpelacje przedstawia Radny, a odpowiedzi udziela Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona.
8. Interpelacje i odpowiedzi na nie zamieszcza się w rejestrze interpelacji Radnych.

§ 31. 1. Pytania w sprawach bieżących składa się ustnie w czasie sesji.
2. Odpowiedzi udzielane są na tej samej sesji przez Burmistrza lub wskazane przez niego osoby.

§ 32. 1. Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
3. Radnemu oraz innym osobom nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego.
4. Przewodniczący może zabierać głos w każdym momencie obrad.
5. Przewodniczący powinien udzielić głosu osobie nie będącej Radnym.

§ 33. 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień Radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący może czynić Radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania Radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, przewodniczący przywołuje Radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku, może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady, zaproszonych na sesję i do publiczności.
5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 34. Na wniosek Radnego, Przewodniczący przyjmuje do protokółu sesji wystąpienia Radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

§ 35. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności dotyczących:
1) stwierdzenia quorum,
2) zmiany porządku obrad,
3) ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,
4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
6) zarządzenia przerwy,
7) odesłania projektu uchwały do komisji,
8) przeliczenia głosów,
9) przestrzegania regulaminu obrad,
10) sposobu lub porządku głosowania.

§ 36. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nie usprawiedliwionej nieobecności na sesji.

§ 37. 1. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji, Burmistrzowi lub klubowi Radnych ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność, przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania.
3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący może udzielić Radnym głosu tylko w celu zgłoszeniu lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§ 38. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę „Zamykam……. (kolejną) sesję Rady Miasta w Helu, w dniu……………”.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 39. 1. Rada jest związana uchwałą z chwilą jej podjęcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji.

§ 40. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

§ 41. 1. Pracownik Urzędu wyznaczony przez Burmistrza sporządza, w uzgodnieniu z Przewodniczącym, protokół sesji.
2. Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową lub inny nośnik zapisywania informacji, który przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu z obrad sesji.

§ 42. 1. Protokół z sesji Rady sporządza się w terminie 21 dni od zakończenia sesji.
2. Protokół odzwierciedla przebieg sesji i w szczególności zawiera:
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia, numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocności obrad, posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych Radnych, z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
5) ustalony porządek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków oraz fakt zgłoszenia pisemnych wystąpień,
7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymuje się”,
8) wskazanie wniesienia przez Radnego zdania odrębnego do treści uchwały
9) podpisy Przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.

§ 43. 1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji Radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu poprzedniej sesji, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej lub innego nośnika informacji z nagraniem przebiegu sesji.
2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.
3. Rada może podjąć decyzję o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

§ 44. 1. Protokóły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji, łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku.
2. Do protokółu dołącza się listę obecności Radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, złożone na piśmie wystąpienia nie wygłoszone przez Radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego.
3. Odpis protokółu z sesji po jego przyjęciu przez Radę oraz podjęte uchwały, Przewodniczący doręcza Burmistrzowi niezwłocznie po ich sporządzeniu i podpisaniu.
4. Wyciągi z protokołu z sesji Rady oraz kopie uchwał Przewodniczący doręcza także tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań wynikających z tych dokumentów.

§ 45. 1. Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu zatrudniony na stanowisku ds. obsługi Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, podlega w sprawach merytorycznych Przewodniczącemu.

Uchwały

§ 46. 1. Prawo inicjatywy uchwałodawczej posiadają:
1) Burmistrz,
2) komisje Rady,
3) Radni,
4) kluby Radnych.

2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenie sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu wejścia w życie uchwały (z dniem podjęcia, ogłoszenia uchwały lub w określonym terminie).
3. Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwał są opiniowane co do zgodności uchwały z prawem przez radcę prawnego Urzędu albo przez innego prawnika.

§ 47. 1. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich podstawowym znaczeniu zgodnie z powszechnie przyjętymi regułami składni języka polskiego. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczeniami z języków obcych i neologizmami.
2. Uchwała powinna zawierać co najmniej:
1) numer, datę i tytuł,
2) podstawę prawną,
3) dokładną merytoryczną treść,
4) określenie organu, któremu powierza się jej wykonanie,
5) termin wejścia w życie uchwały i ewentualnie czas jej obowiązywania.
3. Uchwały, a także deklaracje, oświadczenia i apele są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.

§ 48. 1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub z innymi organami, do uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały, sporządzony przez Burmistrza.

§ 49. 1. Uchwały numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji, łamanymi przez kolejne numery uchwał cyframi arabskimi i łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku.
2. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący lub prowadzący obrady niezwłocznie po ich sporządzeniu.
3. Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokółami sesji Rady.

§ 50. 1. Burmistrz przedkłada wojewodzie pomorskiemu uchwały Rady w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.
2. Burmistrz przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia:
1) uchwałę budżetową,
2) uchwałę w sprawie absolutorium,
3) inne uchwały objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej.
3. Uchwały Rady zawierające przepisy porządkowe Burmistrz przesyła do wiadomości Burmistrzowi Jastarni i staroście puckiemu, następnego dnia po ich ustanowieniu.

Tryb głosowania

§ 51. 1. W głosowaniu biorą udział Radni.
2. Głosowanie jawne może odbywać się:
1) przez podniesienie ręki,
2) przez głosowanie imienne.
3. Głosowanie przez podniesienie ręki podlega na tym, że prowadzący obrady zadaje kolejno pytanie: „kto jest za”, „kto jest przeciw”, „kto się wstrzymuje się”. Po każdym pytaniu liczy się oddane głosy, nakazując odnotowanie ich w protokóle sesji.
4. Głosowanie imienne polega na tym, że prowadzący obrad odczytuje kolejno nazwiska Radych umieszczonych na liście głosowania imiennego i odnotowuje na niej oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymuje się”.
5. po zakończeniu głosowania prowadzący obrady sumuje wyniki i podaje: liczbę Radnych biorących udział w głosowaniu oraz ilość oddanych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymuje się”.
6. Do przeliczania głosów prowadzący obrady może wyznaczyć Radnych.
7. Uchwały Rady podejmowane są tylko w głosowaniu imiennym.

§ 52. 1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach określonych ustawowo.
2. W głosowaniu tajnym Radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady.
Kart do głosowania nie może być więcej niż Radnych na sesji.
3. Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie trzech Radnych, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.
4. Komisja skrutacyjna, przed przystąpieniem do głosowania, objaśnia sposób jego przeprowadzenia. Następnie przewodniczący komisji wyczytuje kolejno z listy obecności nazwiska Radnych, którzy wrzucają karty do urny.
5. Po zebraniu kart komisja skrutacyjna, w oddzielnym pomieszczeniu, przelicza głosy i sporządza protokół głosowania. Następnie przewodniczący komisji odczytuje na sali obrad protokół, podając wynik głosowania.
6. Wybór wynikający z głosowania tajnego stwierdza się w uchwale Rady. Prowadzący obrady odczytuje tę uchwałę.
7. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad sesji.

§ 53. 1. Przewodniczący przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący, rozstrzyga Przewodniczący.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§ 54. 1. Jeżeli oprócz wniosku o podjęciu uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku, Rada głosuje w pierwszej kolejności nad wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjęciu uchwały.
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym że należy w pierwszej kolejności poddać pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust. 2.
5. Przewodniczący może zarządzić głosowanie łączne nad grupą poprawek do projektu uchwały.
6. W ostatniej kolejności zarządza się głosowanie za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
7. Przewodniczący może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6, na czas potrzebny do stwierdzenia czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.
8. Postanowienia ust. 1-7 stosuje się odpowiednio w przypadku głosowania nad zmianą uchwały.

§ 55. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”.
2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z wielu możliwości, przechodzi wniosek lub kandydatura, na którą oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych osobno na pozostałe.

§ 56. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos „za” więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów „przeciw” i „wstrzymuje się”.
2. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50 proc. + 1 ważnych głosów.
3. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.
4. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę ważnych głosów oddanych „za” przeważającą połowę ustawowego składu Rady.
5. Głosowanie większością 3/5 głosów ustawowego składu Rady oznacza oddanie za wnioskiem poddanym głosowaniu liczby głosów równej lub większej od 3/5 ustawowego składu Rady.

Budżet i absolutorium

§ 57. Rada określa, w odrębnych uchwałach, procedurę uchwalania budżetu, przyjmowania sprawozdania z wykonania budżetu oraz absolutorium dla Burmistrza.

§ 58. 1. Rada udziela Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu nie później niż do 30 kwietnia roku następnego po roku, za który ma być udzielone absolutorium.
2. Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Rada zapoznaje się z wyjaśnieniami Burmistrza, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i opinią Komisji Rewizyjnej.
3. Rada głosuje nad wnioskiem w sprawie absolutorium przedstawionym przez Komisję Rewizyjną.
4. Rada podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym.

§ 59. 1. Uchwała Rady w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza.
2. Uchwała w sprawie przeprowadzenia referendum z przyczyn określonych w ust. 1 może zostać podjęta nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium.
3. Rada przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1, zapoznaje się z wyjaśnieniami Burmistrza i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
4. Rada podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z powodu nieudzielenia absolutorium, bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym.

§ 60. 1. Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z innej przyczyny niż nieudzielenia absolutorium, jedynie na pisemny i uzasadniony wniosek 1 ustawowego składu Rady.
2. Wniosek, o jakim mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną oraz właściwą komisję Rady.
3. Rada rozpatruje sprawę o przeprowadzeniu referendum, o którym mowa w ust. 1, na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni po sesji, na której został złożony wniosek.
4. Uchwała w sprawie przeprowadzenia referendum, o którym mowa w ust. 1, podejmowana jest większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym.
5. Jeżeli wniosek o którym mowa w ust. 1, nie uzyskał wymaganej większości głosów kolejny wniosek w sprawie odwołania Burmistrza może być zgłoszony, w tym trybie, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego głosowania.

Rozdział 3
Komisje Rady

§ 61. 1. Rada powołuje Komisję Rewizyjną.
2. Rada może powołać inne komisje stałe lub doraźne, określając w uchwałach przedmiot ich działania i okres funkcjonowania komisji doraźnych.
3. Do podstawowych zadań komisji należy:
1) przygotowanie propozycji programowych dla Rady i Burmistrza,
2) kontrolowanie działalności Burmistrza w zakresie właściwości merytorycznej,
3) opracowanie planów pracy,
4) realizacja zadań określonych planem pracy,
5) opiniowanie założeń i projektu budżetu,
6) opiniowanie rocznych i półrocznych sprawozdań Burmistrza,
7) opiniowanie projektów uchwał,
8) składanie rocznych sprawozdań z pracy komisji.
4. Posiedzenia komisji zwołuje i obrady komisji prowadzi jej przewodniczący lub wiceprzewodniczący pod nieobecność przewodniczącego.
5. Posiedzenia komisji mogą być zwoływane także przez Przewodniczącego na wniosek 1/3 składu komisji z podaniem przyczyny jego zwołania.
6. Nie wywiązanie się komisji z nałożonych przez Radę obowiązków może stanowić podstawę odwołania przewodniczącego i/lub wiceprzewodniczącego, a także rozwiązania komisji.

§ 62. 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
2. Rada może zlecić komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

§ 63. 1. Posiedzenia komisji Rady są jawne.
2. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
3. Komisje Rady mogą podejmować współprace z odpowiednimi komisjami rad innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działań.
4. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i kierują je do Burmistrza w formie pisemnej, zamieszczając je w rejestrze opinii i wniosków komisji Rady.

§ 64. 1. Rada wybiera i odwołuje członków komisji stałych i doraźnych w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji Rada wybiera w głosowaniu jawnym na wniosek tej komisji.
3. Radny może być przewodniczącym lub zastępcą przewodniczącego tylko jednej komisji stałej.

§ 65. 1. Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności powinna uczestniczyć co najmniej połowa składu komisji.
2. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.
3. Protokolanta wyznacza każdorazowo przewodniczący komisji.

§ 66. 1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz w roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.
2. Przewodniczący komisji doraźnej składa sprawozdanie po zakończeniu jej działalności.

§ 67. 1. Opinie i wnioski komisji zapadają zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
Komisja Rewizyjna

§ 68. 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi minimum trzech Radnych, w tym przedstawiciele wszystkich klubów z wyjątkiem Radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady.
2. Rada wybiera i odwołuje członków komisji w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3. Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rada wybiera w głosowaniu jawnym na wniosek tej komisji.

§ 69. 1. W zakres działania Komisji Rewizyjnej wchodzi kontrola działalności Burmistrza, dotycząca:
1) realizacji budżetu,
2) opiniowania wykonania budżetu i występowania z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Burmistrzowi,
a) wniosek o którym mowa, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przesyła do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 kwietnia,
3) wykonania uchwał Rady, interpelacji Radnych i skarg mieszkańców,
4) funkcjonowania Urzędu i zgodności z prawem:
a) gospodarki finansowej Miasta z uwzględnieniem wykorzystania dotacji budżetowych Miasta,
b) funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta.
2. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
3. Komisja Rewizyjna bada i ocenia zgodnie z planem kontroli i na polecenie Rady, materiały z kontroli działalności Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, dokonywanych przez inne podmioty. Powyższe dotyczy także materiałów z kontroli zewnętrznych.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w pracach zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
5. W sprawie wyłączenia wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej decyduje pisemnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
6. O wyłączeniu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
7. Wyłączony wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji Rewizyjnej mogą odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.
8. Komisja Rewizyjna działa na podstawie planu kontroli, opracowanego na jeden rok.
9. Roczny plan kontroli powinien obejmować:
1) ocenę wykonania budżetu,
2) opiniowanie sprawozdania finansowego i występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi,
3) realizację uchwał, interpelacji i skarg, a ponadto wybrane dziedziny działalności Miasta lub sprawy w zakresie zadań własnych.
10. Roczny plan kontroli, poza wymienionymi zagadnieniami, powinien określać skład zespołu kontrolnego, datę i problematykę przeprowadzenia kontroli.
11. W skład zespołów kontrolnych mogą wchodzić członkowie problemowych komisji Rady oraz inni specjaliści (biegli).
12. Udział członków komisji Rady uzgadnia się z przewodniczącymi tych komisji, natomiast specjaliści (biegli) wykonują działalność kontrolną na zlecenie Burmistrza.
13. Plan kontroli przedstawiany jest Burmistrzowi po jego zatwierdzeniu przez Radę.
14. Przeprowadzenie kontroli nie ujętej w planie może odbyć się tylko na polecenie Rady.
15. Do czasu ogłoszenia wyników kontroli zarówno kontrolujący, jaki i kontrolowani obowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej.

§ 70. 1. Pełny skład Komisji Rewizyjnej opracowuje szczegółowy harmonogram prowadzenia kontroli ustalając w nim osoby, które powinny być obecne podczas kontroli oraz zakres dokumentacji, który powinien być udostępniony przez wskazane osoby.
Szczegółowy harmonogram kontroli może być przedstawiany jednocześnie z rocznym planem kontroli.
2. Harmonogram kontroli powinien być tak ustalony, aby nie zakłócał normalnego toku pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta, z uwzględnieniem planów urlopów.
3. Jeżeli w trakcie przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący stwierdzi nieprawidłowości, które mogą być usunięte za pomocą jednego polecenia lub dyspozycji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej uzgadnia z kierownikiem jednostki sposób lub tryb usunięcia uchybień.

§ 71. 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli, w terminie 7 dni od daty jej zakończenia, protokół pokontrolny obejmujący:
1) część wstępną określającą:
a) nazwę i adres kontrolowanej jednostki,
b) imiona i nazwiska kontrolujących,
c) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
d) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
e) określenie przedmiotowego zakresu kontroli z dokładnym podaniem jakiego czasu dotyczyła.
2) Część opisową:
a) stwierdzony stan faktyczny,
b) wykaz osób składających wyjaśnienia i wykaz dokumentów poddanych badaniu,
c) zgodność stwierdzonego stanu ze stanem planowanym.
3) Podsumowanie kontroli i wnioski:
a) zgodność lub niezgodność działania z prawem,
b) wymagające przyjęcia i skierowania przez Radę do wykonania,
c) datę i miejsce podpisania protokołu,
d) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu.
2. W przypadku odmowy podpisania protokołu Kierownik kontrolowanego pomiotu obowiązany jest do złożenia, w terminie 3 dni od daty odmowy, pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn do przewodniczącego zespołu kontrolnego.
3. Uprawnienia dotyczące odmowy podpisania protokołu stosuje się odpowiednio do składu kontrolującego.
4. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego uwagi dotyczące kontroli i jej wniosków za pośrednictwem przewodniczącego zespołu kontrolnego.
5. Uwagi, o których mowa w ust. 4, składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.
6. Protokół pokontrolny sporządza się w czterech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu otrzymują:
– Przewodniczący, Burmistrz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanej jednostki.

§ 72. 1. Dokumentacja Komisji Rewizyjnej zawiera:
1) dokumenty potwierdzające skład osobowy komisji,
2) plan pracy komisji,
3) protokoły zespołów wraz z wnioskami pokontrolnymi Komisji Rewizyjnej.
2. Teczki Komisji Rewizyjnej przechowuje w Urzędzie pracownik ds. obsługi Rady.

Rozdział 4
Radni

§ 73. 1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami Miasta i ich organizacjami, przyjmuje zgłaszane wnioski oraz przedstawia je Organom Miasta i komisjom do rozpatrzenia.
2. Radni mają obowiązek:
1) informowania wyborców o stanie Miasta,
2) konsultowania spraw wnoszonych pod obrady Rady,
3) propagowania zamierzeń i dokonań Rady,
4) informowania mieszkańców o swojej działalności w Radzie.
3. Radni, będący delegatami w instytucjach samorządowych, są zobowiązani składać raz w roku sprawozdanie z działalności tych gremiów.

§ 74. 1. Radny składa na pierwszej sesji po wyborach Rady następujące ślubowanie:
– „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”.
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
3. Radni nieobecni na pierwszej sesji oraz Radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.
4. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu Radnego.

§ 75. 1. Radny ma prawo inicjatywy uchwałodawczej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, prawo udziału w głosowaniu na sesjach Rady, prawo występowania z interpelacjami, wnioskami i pytaniami w sprawach bieżących.
2. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować obywateli w siedzibie Urzędu w sprawach dotyczących Miasta i jego mieszkańców.

§ 76. 1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
2. Rozwiązanie z Radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady.
3. W przypadku wniosku zakładu pracy, zatrudniającego Radnego, o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
4. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu.
5. Przed podjęciem uchwały, w przedmiocie wskazanym w ust. 1, Rada powinna umożliwić Radnemu złożenie wyjaśnień.
6. Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym, jeżeli podstawą rozwiązania są zdarzenia związane z wykonywaniem przez Radnego mandatu.
7. Pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej, w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach Organów Miasta. Podstawą do udzielenia Radnemu przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25ust. 3 Ustawy jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonania danych prac, zawierające określenie terminu i charakteru zajęć, podpisane przez Przewodniczącego lub Burmistrza.

§ 77. 1. Burmistrz wystawia Radnym legitymację Radnego podpisaną przez Przewodniczącego, w której stwierdza się pełnienie funkcji Radnego.
2. Burmistrz udziela Radnym pomocy w wykonywaniu ich mandatu.
3. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji Radnego.

§ 78. 1. Radni potwierdzają swoją obecności na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
2. Radny, nieobecny na sesji lub posiedzeniu komisji, powinien usprawiedliwić swoją nieobecność składając stosowne wyjaśnienie Przewodniczącemu lub przewodniczącemu komisji na najbliższej sesji lub posiedzeniu komisji.

§ 79. 1. Radni otrzymują diety lub ryczałt miesięczny w wysokości ustalonej przez Radę.
2. Zwrot kosztów podróży służbowych przysługuje Radnym na zasadach ustalonych przez Radę.

Rozdział 5
Kluby Radnych

§ 80. 1. Radni mogą tworzyć kluby Radnych, określane dalej jako „kluby”, według kryteriów przez siebie przyjętych
2. Przynależność Radnych do klubów jest dobrowolna.
3. Warunkiem utworzenia i istnienia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 Radnych.
4. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu, który prowadzi rejestr klubów.
5. W zgłoszeniu podaje się:
1) nazwę klubu,
2) listę członków,
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
6. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego.

§ 81. 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
2. Kluby działają przez okres kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
3. Kluby mogą być wcześniej rozwiązane na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością, w obecności co najmniej połowy członków klubu.

§ 82. 1. Kluby uchwalają własne regulaminy, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem.
2. Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.
3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów i ich zmian Przewodniczącemu.

§ 83. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze z zakresu kompetencji, organizacji i trybu działania Rady.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady i posiedzeniach komisji wyłącznie przez swych przedstawicieli.

§ 84. 1. Na wniosek przewodniczących klubów Burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.
2. Posiedzenia klubów Radnych mogą odbywać się w siedzibie Urzędu po uzgodnieniu z Burmistrzem lub osobą upoważnioną.
3. Obsługa finansowo-osobowa klubu tworzona jest we własnym zakresie.

Rozdział 6
Pracownicy samorządowi

§ 85. 1. Pracodawcą jest Urząd oraz gminne jednostki organizacyjne.
2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę dokonują:
1) Rada, lub w zakresie ustalonym w odrębnej uchwale – Przewodniczący wobec Burmistrza,
2) Burmistrz wobec pozostałych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
3) kierownik gminnej jednostki organizacyjnej wobec pracowników tej jednostki.

§ 86. 1. Burmistrz jest zatrudniony na podstawie wyboru.
2. Zastępca burmistrza, skarbnik miasta, sekretarz miasta i dyrektor miejskiej biblioteki publicznej są zatrudniani na podstawie powołania.
3. Pozostali pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie umowy o pracę.

§ 87. 1. Burmistrz powołuje i odwołuje swojego zastępcę w drodze zarządzenia.
2. Rada powołuje i odwołuje na wniosek Burmistrza skarbnika miasta i sekretarza miasta oraz dyrektora miejskiej biblioteki publicznej.
3. Rada może powołać innego niż Burmistrz kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępcę.
4. Rada, na wniosek Burmistrza, może odwołać osoby wymienione w ust. 2 i 3. Uchwała Rady w sprawie odwołania nie może być podjęta na sesji, na której został zgłoszony wniosek o odwołanie.
5. Przed podjęciem uchwały o odwołaniu, Rada może wysłuchać wyjaśnień osoby, której dotyczy wniosek o odwołanie.
6. Postanowień ust. 4 i 5 nie stosuje się w razie odwołania równoczesnego z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia.

Rozdział 7

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza

§ 88. 1. Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:
1) zbiór przepisów gminnych,
2) protokoły z sesji i posiedzeń komisji Rady,
3) uchwały Rady,
4) zarządzenia Burmistrza,
5) rejestr opinii i wniosków komisji Rady,
6) rejestr interpelacji i wniosków Radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.
3. Dokumenty z zakresu działania Rady i komisji udostępnia pracownik ds. obsługi Rady, a dokumenty z zakresu działania Burmistrza udostępnia się za pośrednictwem sekretarza miasta w dniach i godzinach pracy Urzędu.
4. Z dokumentów wymienionych w ust. 1 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy, wyciągi oraz fotografować je i skanować.
5. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1, odbywa się w Urzędzie w obecności pracownika Urzędu.
6. Obywatele mogą żądać poświadczeń zgodności sporządzonych przez siebie notatek, odpisów, wyciągów, wypisów z dokumentów określonych w ust. 1.
7. Czynności, o jakich mowa w ust. 6 są wykonywane odpłatnie zgodnie z ustawą.
8. Kserokopie dokumentów wydaje się na wniosek obywatela po poświadczeniu zgodności.

Rozdział 8

Regulamin przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Helu”

§ 89. Tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Helu” jest najwyższym wyrazem uznania dla osób fizycznych, które w sposób wybitny przyczyniły się do rozwoju Miasta lub rozsławiły jego imię.

§ 90. Honorowe Obywatelstwo może być nadawane obywatelom polskim i cudzoziemcom.

§ 91. 1. Z wnioskiem o nadanie tytułu mogą wystąpić:
1) komisje Rady,
2) minimum pięciu Radnych,
3) kluby Radnych,
4) Burmistrz
5) minimum pięćdziesięciu mieszkańców Miasta posiadających prawo wyborcze,
6) organizacje społeczne, polityczne i wyznaniowe.
2. Do wniosku mieszkańców Miasta należy dołączyć listę zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL i podpis.
3. Wniosek organizacji społecznych, politycznych i wyznaniowych powinien zawierać uchwałę organu statutowego.

§ 92. 1. Wniosek o nadanie tytułu powinien zawierać:
1) dane personalne kandydata,
2) charakterystykę kandydata,
3) określenie zasług uzasadniających nadanie tytułu.
2. Wnioski o nadanie tytułu składa się na ręce Przewodniczącego.
3. Wnioski opiniują komisje Rady.
4. Zaopiniowane przez komisje wnioski Przewodniczący przedstawia Radzie.
5. Uchwały o nadaniu tytułu podejmowane są w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów ustawowego składu Rady.

§ 93. Osoba odznaczona otrzymuje medal pamiątkowy i jego miniaturkę, legitymację oraz „Kartę Przywilejów”.

§ 94. 1. Wzór medalu określa załącznik nr 3*.
2. Wzór miniaturki określa załącznik nr 4*.

§ 95. 1. Nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Helu” odbywa się w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter aktu wręczenia.
2. Do wręczenia medalu pamiątkowego upoważniony jest Przewodniczący.

§ 96. Osoba wyróżniona ma prawo używania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Helu”.

§ 97. Honorowe Obywatelstwo może być nadane tej samej osobie tylko jeden raz.

§ 98. 1. Nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Helu” upoważnia do korzystania z uprawnień zawartych w „Karcie Przywilejów”.
2. „Kartę Przywilejów” określa każdorazowo Rada w uchwale o nadaniu „Honorowego Obywatela Miasta Helu”.

§ 99. Pozbawienie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Helu” następuje w tym samym trybie jak nadanie.

§ 100. Tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Helu” może być nadany pośmiertnie.

§ 101. Ewidencję osób wyróżnionych Honorowym Obywatelstwem prowadzi pracownik ds. obsługi Rady.

§ 102. Koszty związane z ustanowieniem oraz nadaniem Honorowego Obywatelstwa pokrywane są z budżetu Miasta.

Rozdział 9

Regulamin nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Helu”

§ 103. Tytuł „Zasłużony dla Miasta Helu” jest wyrazem wyróżnienia i uznania dla osób fizycznych i prawnych za szczególny wkład pracy w dzieło rozwoju miasta Helu.

§ 104. 1. Z wnioskiem o nadanie tytułu występować mogą:
1) komisje Rady,
2) minimum pięciu Radnych,
3) kluby radnych,
4) Burmistrz,
5) minimum pięćdziesięciu mieszkańców miasta Helu posiadających prawo wyborcze,
6) organizacje społeczne, polityczne i wyznaniowe.
2. Do wniosku mieszkańców Miasta należy dołączyć listę zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL i podpis.
3. Wniosek organizacji społecznych, politycznych i wyznaniowych powinien zawierać uchwałę organu statutowego.

§ 105. 1. Wniosek o nadanie tytułu powinien zawierać:
1) dane personalne kandydata,
2) charakterystykę kandydata,
3) określenie zasług uzasadniających przyznanie tytułu.
2. Wniosek o nadanie tytułu składa się na ręce Przewodniczącego.
3. Wnioski opiniują komisje Rady.
4. Zaopiniowane przez komisje wnioski, Przewodniczący przedstawia Radzie.
5. Uchwały o nadaniu tytułu podejmowane są w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów ustawowego składu Rady.

§ 106. Osobie, której przyznano tytuł, wręcza się medal pamiątkowy i jego miniaturkę oraz legitymację.

§ 107. 1. Wzór medalu określa załącznik nr 5*.
2. Wzór miniaturki medalu określa załącznik nr 6*.

§ 108. 1. Nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Helu” odbywa się w sposób zapewniający uroczysty charakter tego wydarzenia.
2. Do wręczenia medalu pamiątkowego upoważniony jest Przewodniczący.

§ 109. Osoba wyróżniona ma prawo używania tytułu „Zasłużony dla Miasta Helu”.

§ 110. Tytuł może być nadany tej samej osobie tylko jeden raz.

§ 111. Ewidencję osób wyróżnionych tytułem prowadzi pracownik ds. obsługi Rady.

§ 112. Koszty związane z ustanowieniem i nadaniem tytułu pokrywane są z budżetu Miasta.

Rozdział 10
Postanowienia końcowe

§ 113. 1. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Burmistrz informuje mieszkańców Miasta o treści Statutu w Biuletynie Informacji Publicznej, a o jego zmianach przez zamieszczanie stosownych komunikatów na tablicach informacyjnych i w lokalnej prasie.
3. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
4. Do zmiany Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.

§ 114. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc obowiązującą dotychczasowy Statut uchwalony przez Radę Miejską w Helu dnia 30 września 1996 r. uchwałą Nr XIX/142/96.
_________

* Załączników Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 nie publikuje się


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *